Skymnings självbärande

Markarbeten för Gutepools pooler

Planera detta väl i samarbete med er markentreprenör

 

Markera med färgspray poolens storlek, det hål som skall grävas skall vara mellan 50cm-1m större än poolen (glöm inte att olika jordarter ger olika rasvinklar, de mått vi anger är måttet på poolbotten!

Det djup vi anger, EXEMPELVIS 150 cm för avser poolhöjd. Justera detta efter era förhållanden, t.ex avdrag för den del som önskas över markytan eller inbyggd i ovanpåliggande tralldäck, eller förhöjning av tomtnivå med uppgrävda schaktmassor.

BOTTENS INNERMÅTT MÅSTE VARA POOLENS STORLEK PLUS 50CM-1M FRI YTA FÖR ATT KOPPLA POOLEN.

EX LAUTER 7,5 X 3,55 METER BLIR MINIMUM 8,5M X 4,55M

VID TRAPPA MÅSTE YTTERLIGARE MARK SCHAKTAS!

Normalt blir då schaktdjupet 165 cm så det finns plats far 20 cm massor/gjuten platta och 5cm cellplast CELLPLAST XPS300.

Utöver detta fordras ett mindre spår för en lätt fallande dräneringsledning i schaktgropens ytterkant, utanför själva poolväggarna, men fortfarande inom de 50 cm-1m.

Är jordmånen lös och fuktig lera, gräv gärna 10-20 cm extra, detta för att stabilisering med extra bärlager. Samma sak gäller om du sprängt, eftersom det då ofta blir sprickor i berggrunden, vilka måste injiceras med cement.

Ibland står grundvattennivån så högt att man måste gräva ut en något djupare grop utanför själva poolen och under byggnadstiden pumpa bort vatten med länspump. Denna grop får sedan fungera som dagvattenbrunn.

Markentreprenören ordnar oftast med lastbilar för direkt bortforsling av schaktmassor. Samma lastbilar kan som returlast ha med sig singel, grus eller stenmjöl.

Under pågående schaktning kontrolleras djupet med flukt eller avvägningsinstrument mot märke utanför schaktgropen.

Efter avslutad schaktning täckes hela botten med bärlager, grus/kross. Djup 10-30 cm beroende på ovan nämnda förutsättningar.

Bärlagret/plattan slutar poolens djup -5cm för att sedan läggas med CELLPLAST XPS300 som bygger 5cm.

Bärlagret skall komprimeras med vibrator/padda.

Dräneringsledning

Det behövs en 3-4″ dräneringsledning utanför poolväggarna under poolens bottennivå med fall på ca 1 cm per meter. I lämpligt hörn f’ar sedan ledningen med fall fortsätta till naturlig dränering eller till dagvattenbrunn.

Täck gärna dräneringsledningen med geotextil som hindrar att sand så småningom sipprar in i ledningen. Därefter fylles med krossad singel (8-16 mm) ett par decimeter så att en rejäl dräneringsbädd skapas. Fyll försiktigt så att inte ledningen skadas vid arbetet.

Brunnens botten skall vara djupare än poolbotten och avgrusas med singel. Där monteras senare en länspump med nivåvippa.

                           Återfyllnad

 

Man börjar återfyllnaden när Glasfiberpoolen är på plats och justerad.

Efter att mått och diagonaler kontrollerats så kopplar man inloppen,skimmer samt lampan/lamporna.

Runt poolen fylls med massa/stenmjöleller liknande för att få poolväggarna stabila mot vattentrycket. Fyll till under trappa och ev sittbänkar.

Packa och vattna ordentligt så att det blir hårt.

Därefter fyll med mer stenmjöl och här kan du även börja fylla din nya och underbara Glasfiberpool.

Detta är en rekommendation men markentreprenören får det avgörande beslutet.

Lycka till önskar vi på Gutepool!

Utvecklingsavdelningen Gutepool(Öppnas i en ny webbläsarflik)